ЮИДП_поздрав пожарникари
бр. 530, страница Гора и лов I
бр. 530, страница Гора и лов II
бр. 530, страница Гора и лов III
бр. 530, страница Гора и лов IV
бр. 530, страница Гора и лов V
бр. 530, страница Поздравителни адреси, страница 3
бр. 530, страница Поздравителни адреси, страница 2
бр. 530, страница Поздравителни адреси, страница 1

ЮИДП:

ПРЕВЕНЦИЯТА – НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ!

ЮИДП-Сливен

  „Средногодишно пожарите на територията на Югоизточно държавно предприятие – Сливен засягат над 13 000 дка гора, което е площ сравнима с размерите на 1850 футболни игрища. Затова на прага на активния пожароопасен сезон апелираме за повишено внимание при боравене с огън на открито и напомняме, че паленето в гората е забранено, освен на обозначените за това места.“, призовават от предприятието.

  Във всички териториални поделения на ЮИДП-Сливен са утвърдени годишните оперативни планове с мерките за превенция и защита на горите от пожари, които се осъществяват от горските стопанства успешно и са в процес на провеждане. Противопожарната техника на предприятието е в пълна готовност да реагира при възникване на запалвания.

  Тече и контрол по изпълнението на противопожарните мероприятия и оборудване на поделенията, който се извършва от експерти на централното  управление на ЮИДП, районните служби на ПБЗН и регионалните дирекции по горите. Специално внимание е отделено за подготовката на минерализовани ивици, лесокултурни и бариерни прегради, които ограничават пътя на възникнал пожар от пътна мрежа, а и не само към горите                                следва

ПОДОБРЯВАТ ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В ЮИДП

проект ЮИДП-Сливен
Встъпителна конференция по проект в сградата на ЮИДП Сливен

  Встъпителна конференция по проект BG16M1OP002-3.035-0005 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Югоизточно държавно предприятие Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз“ се проведе на 6 юли, в сградата на ЮИДП Сливен.

  В конференцията взеха участие инж. Димчо Радев – директор на ЮИДП Сливен, инж. Златка Азманова – заместник-директор на ЮИДП Сливен и експерти по проекта от “Магистериум” ООД.

 В своето обръщение инж. Радев подчерта необходимостта от реализирането на този проект, като не пропусна да отбележи огромното му значение за опазването на горските природни местообитания и подпомагането на екосистемите, както и съхраняването на биоразнообразието на територията на предприятието. Директорът акцентира и върху ролята на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.“ и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз за реализирането на този проект. Той заяви, че чрез изпълнението на проекта ще се осигури опазване  на естественото биоразнообразие, ще се повиши адаптацията и устойчивостта на горските екосистеми към промените в климата, както и потенциала им за усвояване на емисии от парникови газове.                                         следва

„Агросистема“