бр. 543, страницa 1 - Гора и лов
бр. 543, страницa 2 - Гора и лов
бр. 543, страницa 3 - Гора и лов
бр. 543, страницa 4 - Гора и лов
бр. 543, страницa 5 - Гора и лов
бр. 543, страницa 6 - Гора и лов
бр. 542, страница Гора и лов
бр. 541, страница Гора и лов

ЮИДП успешно реализира проект за близо 10 млн лева по ОПОС 2014-2020 г.

ЮИДП успешно реализира проект за близо 10 млн лева по ОПОС 2014-2020 г.

    Във връзка с приключването на проект BG16M1OP002-3.035-0005 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Югоизточно държавно предприятие Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз“, ЮИДП-Сливен проведе заключителна пресконференция и официална церемония по закриване.

    Събитията се състояха съответно в сградата на ЦУ на ЮИДП и в държавен горски разсадник с. Ветрен, на територията на ДГС Мъглиж.

    Директорът на предприятието инж. Димчо Радев заяви, че благодарение на успешното реализиране на проекта е подпомогнато подобряването на природозащитното състояние на горски природни местообитания и екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез извършване на лесокултурни мероприятия, включващи почистване и почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури, поддържане на семепроизводствени градини, семесъбиране и дейности в разсадниците, както и прилагане на лесовъдски практики при отглеждане на млади насаждение и подпомагане на естественото възобновяване на горите на територията на „Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен.                           следва

бр. 535, страница Гора и лов
бр. 533, страница Гора и лов
бр. 533, страница Гора и лов I
бр. 533, страница Гора и лов II